Blog

Co mo?e polski komornik, gdy d?u?nik przebywa za granic??

Nierzadko trudna sytuacja finansowa zmusza Polaków do opuszczenia kraju i podj?cia zatrudnienia za granic?. Niestety zwykle motywacj? do poprawy swojej sytuacji ekonomicznej s? te? d?ugi wynikaj?ce z po?yczek, które z ró?nych wzgl?dów nie zosta?y sp?acone. Cz??? d?u?ników wyje?d?a z nadziej?, ?e w ten sposób uniknie sp?aty zobowi?zania, nawet je?li spraw? zajmuje si? ju? komornik. Czy […]

Czytaj całość

Zakupy na raty przez Internet – czy to mo?liwe?

Zakres zakupów przez Internet zatacza coraz szersze kr?gi. Trudno si? temu dziwi? – jest to bardzo ?atwe, przyjemne, a konsument ma do wyboru niezwykle szeroki asortyment. Dzi?ki tym ratkupujemy cz??ciej i wi?cej, równie? sprz?ty wielkogabarytowe czy elektronik?, niekiedy kosztuj?ce sumy czterocyfrowe. Brak gotówki wcale nie oznacza rezygnacji z tak du?ych zakupów. Wr?cz przeciwnie – takie […]

Czytaj całość

Kiedy warto bra? po?yczk?, gdy ma si? nieregularne dochody?

Nieregularne dochody i zwi?zana z nimi niestabilno?? zatrudnienia to nie tylko zmaganie si? z wydatkami dnia codziennego, ale równie? i niskie prawdopodobie?stwo tego, ?e uda si? zaci?gn?? finansowanie w instytucjach bankowych. Najwi?ksza trudno?? mo?e pojawi? si? przy kredycie hipotecznym, ale i zwyk?y kredyt konsumencki mo?e le?e? poza zasi?giem takich osób. Niemniej jednak nie jest to […]

Czytaj całość

Gdzie po?ycz? renci?ci?

Prawie milion Polaków pobiera ró?nego rodzaju ?wiadczenia rentowe. W zale?no?ci od tego, czy jest to renta rodzinna, chorobowa, socjalna czy inwalidzka, jej minimalna warto?? to zakres ok. 740-850 z?otych. Nie s? to kwoty du?e, tym bardziej ?e wi?kszo?? polskich rencistów nie przekracza tego minimum lub otrzymuje niewiele wi?ksze ?wiadczenie. Nic wi?c dziwnego, ?e cz?sto potrzebna […]

Czytaj całość

Ekspresowe p?atno?ci i przelewy. Ile za nie zap?acimy?

D?ugi czas oczekiwania na przelew to najcz?stszy powód do narzeka? osób korzystaj?cych z bankowo?ci elektronicznej. Wiedz? o tym zarówno osoby cz?sto dokonuj?ce p?atno?ci internetowych, jak i te korzystaj?ce z po?yczek online. Uzyskanie szybkiej gotówki, któr? mo?na cieszy? si? jeszcze tego samego dnia mo?e by? niemo?liwe w?a?nie z powodu harmonogramy sesji rozliczeniowych w bankach. Bywa wi?c […]

Czytaj całość

Gdzie otrzymamy darmowe porady prawne?

Problemy z szybk? po?yczk?? Zna je spora cz??? po?yczkobiorców. Prywatna pomoc prawnika mo?e by? droga, a w przypadku spraw wymagaj?cych wi?cej ni? jednej konsultacji wr?cz drenuj?ca portfel, który w przypadku osób maj?cych problemy ze sp?at? po?yczki nie jest zbyt zasobny. Wysokie ceny oraz ma?a ogólna znajomo?? prawa w?ród spo?ecze?stwa sprawia, ?e cz??? osób z zad?u?eniem […]

Czytaj całość

Próby w?amania na konto bankowe. To powinno zwróci? Twoj? uwag?!

Bankowo?? elektroniczna prze?ywa swój wielki rozkwit. Liczba dziennie dokonywanych transakcji jest naprawd? ogromna i dotyczy prawie wszystkich obszarów ?ycia. Mo?na jednak spotka? si? z obawami zwi?zanymi z bezpiecze?stwem transakcji internetowych, równie? tymi koniecznymi do zaci?gni?cia po?yczki online. Szczególn? uwag? skupia weryfikacja to?samo?ci po?yczkobiorców za pomoc? szybkiej aplikacji takiej jak Instantor czy KontoConnect. Cho? oczywi?cie, w […]

Czytaj całość

Po?yczka na inwestycje?

Po?yczkami internetowymi zwykle interesuj? si? osoby, które znalaz?y si? w trudnej sytuacji finansowej i potrzebuj? pieni?dzy, by z niej wyj??. Mniejsz?, ale dalej liczn? grup? stanowi? ci, którzy pieni?dzy potrzebuj? na szeroko rozumiane przyjemno?ci i realizacj? planów, równie? tych dotycz?cych rozwoju osobistego i zawodowego. Co jednak z osobami, dla których po?yczka nie oznacza ?atania domowego […]

Czytaj całość

Jak RODO wyp?ynie na firmy po?yczkowe?

25 maja 2018 roku wejd? w ?ycie nowe przepisy zwi?zane z ochron? danych osobowych. Ogólne Rozporz?dzenie o Ochronie Danych, czyli tzw. RODO to nowy sposób zarz?dzania i wymiany danych osobowych. Dotknie ono przede wszystkim te firmy, których dzia?alno?? oznacza bardzo szerokie przetwarzanie danych. Nale?? do nich równie? pozabankowe firmy po?yczkowe. W jaki sposób obecnie administruj? […]

Czytaj całość

Po?yczki z kurierem. Jak wygl?da procedura po?yczkowa?

Szybkie po?yczki gotówkowe to cz?sto ratunek finansowy. Z bada? TNS Kantar wynika, ?e pozabankowe po?yczki online ciesz? si? zaufaniem a? 17% spo?ecze?stwa. To wynik doprawdy imponuj?cy, je?li prze?o?y? to na konkretn? liczb? mieszka?ców Polski – to prawie 6,5 miliona osób. Ma to równie? wp?yw na to, ?e firmy po?yczkowe coraz cz??ciej pod??aj? w ró?nych kierunkach, […]

Czytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10