Blog

Po?yczka Krecik – oszustwo?

Ostatnio nie raz trafia?em na reklamy po?yczki Krecik (http://www.kret.strefa.pl), nie szcz?dz? tak?e marketingu szeptanego na forach na przyk?ad na tym forum: www.soskredyt.pl , a wi?c przeanalizujmy ofert? po?yczki Krecik, aczkolwiek nie ma zbyt wiele do analizowania bo nikt zdrowo my?l?cy nie powinien korzysta? z tej oferty.Zacznijmy od adresu strony firmy która oferuje po?yczki Krecik, nie […]

Czytaj całość

Po?yczki bez BIK – gdzie ich szuka??

Cho? firmy po?yczkowe zdecydowanie przychylniej ni? banki patrz? na mniej wiarygodnych klientów, nie wszystkie udziel? po?yczki osobie z negatywn? histori? kredytow?. Aby zwi?kszy? swoje szanse na otrzymanie dodatkowych ?rodków, wybierz po?yczkodawc?, który nie zagl?da do zasobów BIK-u albo „przymyka oko” na negatywn? histori? kredytow?. Skorzystaj ze stworzonego przez nas zestawienia firm, oferuj?cych po?yczki bez BIK-u. […]

Czytaj całość

Po?yczka pod zastaw samochodu – na jakich zasadach?

W ostatnich czasach powsta?o kilka firm pozabankowych oferuj?cych po?yczki pod zastaw samochodu. Jeszcze do niedawna takie po?yczki by?y domen? lombardów, jednak mia?y powa?n? wad?, pieni?dze otrzymywali?my praktycznie od r?ki, ale na czas trwania po?yczki nie mogli?my je?dzi? autem b?d?cym przedmiotem zastawu. Oferty nowych firm s? w tym przypadku lepsze poniewa? samochód b?d?cy zabezpieczeniem takiej po?yczki […]

Czytaj całość

Opó?nienia w sp?atach chwilówek – co mi grozi?

Bardzo cz?sto wielu klientów biur kredytowych korzystaj?cych z chwilówek pyta, jakie konsekwencje im gro?? w przypadku opó?nie? w sp?atach po?yczek. Oczywi?cie nikt takich opó?nie? nie zak?ada na pocz?tku, ale nigdy nie wiadomo, czy w trakcie sp?acania chwilówki nie zdarzy si? co?, co wp?ynie niekorzystnie na nasze finanse, a tym samym obni?y nasz? zdolno?? sp?aty zaci?gni?tego […]

Czytaj całość

Czyszczenie BIK – mo?liwe?

Ka?dy klient firmy po?yczkowej czy te? banku powinien zdawa? sobie spraw? z tego, ?e po podpisaniu umowy po?yczki lub kredytu jego dane znajd? si? w pewnych bazach. Jedn? z nich jest Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK. Instytucja ta ma za zadanie zbiera?, gromadzi? oraz udost?pnia? informacje dotycz?ce opó?nie? w sp?acie kredytu lub po?yczki, a tak?e […]

Czytaj całość

Jakie dokumenty s? potrzebne do otrzymania po?yczki pozabankowej?

Bardzo cz?sto pada pytanie jakie dokumenty s? potrzebne do uzyskania po?yczki pozabankowej. Oraz jakie trzeba spe?ni? warunki aby otrzyma? tak? po?yczk?. Ogólna odpowied? na to pytanie jest bardzo trudna bowiem wszystko zale?y od tego w jakiej wysoko?ci chcemy otrzyma? po?yczk?, czy ma by? to po?yczka chwilówka czy ratalna oraz od wielu innych czynników.Przede wszystkim musimy […]

Czytaj całość

Po?yczka dla firm – czy ?atwo j? uzyska??

Bardzo cz?sto szczególnie nowo powsta?e firmy maj? problem z uzyskaniem po?yczki na swoj? dzia?alno??. Zreszt? tak na prawd? nie dotyczy to tylko nowych firm, bardzo cz?sto firmy z d?ugim sta?em na rynku nie mog? uzyska? po?yczki w banku poniewa? spotykaj? si? z odmowami z ró?nych powodów. Czy firma która otrzyma?a odmow? w banku ma szanse […]

Czytaj całość

Przedp?aty przed uzyskaniem po?yczki – czy wp?aca??

Bardzo cz?sto mo?na napotka? w internecie mnóstwo ofert po?yczek dla ludzi z wpisami w BIK, zad?u?onych, z zaj?ciami komorniczymi, czy nawet nie pracuj?cych. Wiele firm oferuj?cych takie po?yczki sugeruje ?e otrzymamy nawet du?e kwoty praktycznie bez ?adnych zabezpiecze?. Potencjalny klient widz?c tak? ofert? jest bardzo zadowolony, poniewa? my?li ?e w?a?nie znalaz? po?yczk? której tak d?ugo […]

Czytaj całość

Po?yczka z zad?u?eniami komorniczymi

W obecnych czasach bardzo cz?sto klienci biur kredytowych poszukuj? po?yczek dla osób z zaj?ciami komorniczymi. Czy istniej? takie po?yczki? Tak istniej? firmy pozabankowe które udzielaj? po?yczek dla ludzi z zad?u?eniami komorniczymi. Firmy owe nie sprawdzaj? ?adnych baz typu BIK, KRD oraz inne bazy d?u?ników. Trzeba jednak zdawa? sobie spraw? z tego ?e taka po?yczka dla […]

Czytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10