Kredyty i pożyczki chwilówki w najlepszych firmach

Kredyty i po?yczki na trudne sytuacje

Potrzebujesz dodatkowych pieni?dzy bo sytuacja finansowa zrobi?a si? nieciekawa? Tymczasowy kredyt, tzw. chwilówka, jest tu naturalnym rozwi?zaniem.

Zdajemy sobie doskonale spraw? z tego, ?e osoby szukaj?ce po?yczki internetowej czy chwilówki mog? by? w bardzo ró?nych sytuacjach. Cz?sto ci??? na nich jakie? zaleg?e zobowi?zania, s? w trudnej sytuacji materialnej, czy te? po prostu potrzebuj? dodatkowej gotówki natychmiast, na dzi?. Dlatego specjalizujemy si? w pomocy dla dwóch grup klientów w trudnej, cho? do?? cz?stej sytuacji:
po?yczki dla osób bez regularnych dochodów (bezrobotnych, studentów, pracuj?cych 'na zleceniu’, ale tak?e rencistów i emerytów);
po?yczki dla osób figuruj?cych w rejestrach d?u?ników.

Ci??y na Tobie poprzednie zobowi?zanie? Specjalnie dla Ciebie znajdziemy ofert? po?yczki dla zad?u?onych online.
Trafi?e? ju? do bazy BIK czy KRD? Nic straconego – wyszukamy dla Ciebie ofert? po?yczki bez weryfikacji. Potrzebujesz pieni?dzy od r?ki?
Wi?kszo?? oferowanych przez nas po?yczek otrzymasz w 15 minut.

Lista rekomendowanych po?yczek

Poni?ej znajdziesz list? firm po?yczkowych, gdzie otrzymasz nawet 6000 z? jeszcze dzi?. S? to firmy rekomendowane przez nas, ale uniwersalne. Je?li potrzebujesz zestawienia firm specjalizuj?cych si? w Twojej szczególnej sytuacji, przejd? do odpowiednich artyku?ów w górnym menu lub w linkach pod rankingiem.

Kwota pożyczki

100 - 1000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

14 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

100 - 6000 zł

Czas na spłatę

1 - 65 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Kwota pożyczki

50 - 1500 zł

Czas na spłatę

1 - 60 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

5 - 61 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

300 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

5 - 91 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Na co zwróci? uwag? podczas wyboru firmy po?yczkowej

Nasz serwis przedstawia jedynie sprawdzone firmy po?yczkowe, z których skorzysta?o ju? wiele osób i których umowy s? proste i przejrzyste. Dok?adamy wszelkich stara?, by produkty finansowe zawarte na naszej stronie by?y opisane rzetelnie i szczegó?owo. Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej o interesuj?cej Ci? firmie po?yczkowej – dzia? Firmy po?yczkowe – któr? wybra? jest dok?adnie dla Ciebie.

Poni?ej przedstawiamy natomiast kilka najwa?niejszych rzeczy, które my sprawdzamy, a Ty musisz wzi?? pod uwag?, wybieraj?c swoj? po?yczk? przez internet. Szersze i bardziej szczegó?owe wyja?nienia znajdziesz w sekcji Jak wybra? po?yczk?.
Zatem je?li szukasz po?yczki przez internet, zwró? przede wszystkim uwag? na:

– okres na jaki mo?e by? wzi?ta po?yczka – przeanalizuj dok?adnie w jakim okresie jeste?  w stanie sp?aci? swoje zobowi?zania, unikaj okresów, które nara?? Ci? na zw?ok? w sp?acie,

– czy mo?esz liczy? na darmow? po?yczk? – dosy? cz?sto firmy oferuj? nowym klientom darmowe po?yczki pozbawione zupe?nie kosztów dodatkowych – sp?acasz dok?adnie tyle, ile po?yczysz;

– koszty, prowizje, dodatkowe op?aty – to szczególnie wa?na cz???, po?wi?? chwil? na analiz? umowy, zwró? uwag? na koszt ca?kowity Twojej po?yczki online, tak ?eby nie przekroczy? on Twoich mo?liwo?ci;

– mo?liwo?? przed?u?enia czasu sp?aty – to opcja „awaryjna” u niektórych firm po?yczkowych. Po?yczkodawcy zdaj? sobie spraw?, ?e z ró?nych przyczyn mo?esz nie by? w stanie sp?aci? zobowi?zania w zadeklarowanym czasie i do?? cz?sto oferuj? p?atne przed?u?enie czasu sp?aty; warunki takich przed?u?e? i koszty z nimi zwi?zane znajdziesz na stronach po?yczkodawców;

– weryfikacja w rejestrach d?u?ników – KRD, BIK, BIG i ERIF to chyba najpopularniejsze rejestry sprawdzane przez po?yczkodawców. Je?li widniejesz w takim rejestrze, nawet przez pomy?k? czy z drobnym, starym zad?u?eniem, uzyskanie po?yczki robi si? trudniejsze. Dlatego na naszej stronie znajdziesz specjalnie wybrane (i ci?gle aktualizowane) zestawienia firm, które najch?tniej przyznaj? po?yczki bez sprawdzania baz lub bez restrykcyjnego odrzucania wniosków od osób z wpisami w takich bazach;

– konsekwencje braku sp?aty po?yczki – oprócz kosztów wynikaj?cych z niedope?nienia warunków umowy, mo?emy liczy? si? z do?? powa?nymi konsekwencjami takimi jak wpis do rejestru d?u?ników czy post?powanie s?dowe. W przypadku skrajnych zaniedba? dzia?ania windykacyjne firmy usi?uj?cej odzyska? swoje pieni?dze mog? okaza? si? bardzo uci??liwe. Pami?taj! W razie problemów ze sp?at? najwa?niejsza jest wspó?praca z firm?, która po?yczy?a Ci pieni?dze. Po?yczkodawca chce odzyska? pieni?dze, jego celem nie jest wchodzenie z Tob? na drog? s?dow? ani doprowadzenie Ci? do ruiny. Zaproponuj roz?o?enie na raty, zadeklaruj jaka? wp?at? na pocz?tek. Mo?e uda si? unikn?? najgorszych scenariuszy.

Powi?zane artyku?y

Po?yczki dla zad?u?onych
Oferta po?yczek skierowana dla osób zad?u?onych, równie? z zaj?ciami komorniczymi, ale mog?cych udokumentowa? sta?y dochód. Mo?liwo?? uzyskania wy?szych kwot, sp?aty ratalne, po?yczki odd?u?eniowe, po?yczki bez BIK. Omawiamy tak?e temat upad?o?ci konsumenckiej. Czytaj dalej: Po?yczki dla zad?u?onych.
Po?yczki bez dochodów
Oferta po?yczek pozabankowych dla klientów niemog?cych udokumentowa? dochodu, ze wzgl?du np. na zatrudnienie na podstawie umowy o dzie?o lub umowy zlecenie. Wysokie kwoty po?yczek (do 8000 z?), sp?ata po?yczki ratalna, du?a przyznawalno??, po?yczki bez za?wiadcze? i ogranicze? wiekowych (od 18 lat). Czytaj dalej w dziale Po?yczki dla bezrobotnych.
Jak wybra? po?yczk? chwilówk?
Przedstawiamy szeroko argumenty za i przeciw po?yczaniu w systemie pozabankowym. Omawiamy typowe chwilówki oraz po?yczki na raty. Zobacz na co uwa?a? wybieraj?c ofert? po?yczki oraz jakie formalno?ci ci? czekaj?. Podpowiadamy tak?e kilka sposobów na zaoszcz?dzenie pieni?dzy. Czytaj dalej w dziale Jak wybra? po?yczk?.
Polecane firmy – któr? wybra?
Zobacz aktualny opis oferty firm po?yczkowych. Sprawd?, która odpowiada Twoim wymaganiom i czy po?yczka, któr? chcesz wzi?? jest godna zaufania. Sprawd? tak?e co powinno znajdowa? si? na stronie po?yczkodawcy oraz czemu czasem jedna firma oferuje po?yczki pod kilkoma markami. Czytaj dalej w dziale Firmy po?yczkowe – któr? wybra?.
Forum
Zobacz najnowsze w?tki, o których dyskutuj? nasi u?ytkownicy na forum. Najnowsze tematy, odpowiedzi prosto z ?ycia, aktualne kwestie, którymi wszyscy si? interesuj?. Przejd? do Forum o po?yczkach.
Artyku?y informacyjne
Zobacz wyczerpuj?ce i pomocne artyku?y napisane przez naszych ekspertów. Wyja?nienia, porady, ale tak?e ostrze?enia. Przejd? do dzia?u Porady naszych ekspertów.